İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA
26-11-2018

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması husunu yine aynı ad ile anılan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’ te detaylandırılmıştır.

Patlayıcı ortamların oluşmasını engellemek için işletmelerde oluşturulması gereken patlamadan korunma dokümanı işverenler sorumluluğunda hazırlanmalıdır.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması husunu yine aynı ad ile anılan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’ te detaylandırılmıştır. 

30 Nisan 2013 günü 28633 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yönetmeliğin Patlamadan korunma dokümanı bölümü MADDE 10'da belirtildiği üzere; Tehlikeli / Tehlikesi Bölgelerin Belirlenmesi, Tehlikeli Bölgelerin Sınırlarının Belirlenmesi, Tehlikeli Bölgelerde güvenli çalışma şartlarının oluşturulması adımlarını kapsamaktadır.

Patlamadan korunma dokümanı

MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

(2) Patlamadan Korunma Dokümanında;

a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,

b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,

c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,

ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,

d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,

e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu,

yazılı olarak yer alır.

(3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

(4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

İşyerinizde patlayıcı ortam var ise ya da bu durumun analizi konusunda bir destek arıyorsanız pkd.isgisbul.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İSG Bilgi Bankası

İSG Bilgi Bankası