İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
Kalp Krizi İş Kazası sayılır mı?
03-12-2018

Kalp Krizi İş Kazası sayılır mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları Açısından Kalp Krizinin İş Kazası Sayılıp Sayılmayacağına dair hukuki kararlar incelemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın sigortalıların işyerinde geçirdiği bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeniyle vefat eden sigortalının ölümünü iş kazası olarak kabul etmemektedir. Ancak SGK’nın bu uygulamasının aksine Yargıtay emsal nitelikteki Hukuk Genel Kurulu Kararı ile (13/10/2003 Tarihli, Esas 2004/21-529) dışarıdan bir etki şartı aranmaksızın işyerinde meydana gelen tüm olayları iş kazası olarak kabul edilmiştir.

SGK gerek Müfettişlerin bu yöndeki isabetli raporlarında be-lirtmiş oldukları görüşleri gerekse boş yere ödemiş olduğu yargı giderlerinin önüne geçmek, sigortalı ve hak sahiplerinin mağduri-yetlerini gidermek amacıyla bu uygulamasından vazgeçmiştir.

Sonuç olarak işyerinde meydana gelen tüm kalp krizleri, SGK tarafından iş kazası olarak kabul edilmektedir. 

Bu durumda işyerinde kalp krizi geçirmesi nedeniyle vefat eden sigortalıların başta eşleri olmak üzere çocukları ile anne ve babalarına ölüm geliri bağlanması söz konusu olacaktır .

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında, sigortalının, işyerinde çalışırken kalp krizi geçirip vefat etmesi halinde, olayda dıştan bir etkinin olup olmadığına bakılmaksızın sigortalının lehine yorum ilkesinden hareketle iş kazası kabul edilmiştir . (Y.HGK. 2004/21-529 E., 2004/527 K. )

Y.10.H. 2015/714 E, 2016/4752 K. 

...... Kusur raporlarının 506 sayılı Yasa’nın 26., 4857 sayılı Yasa’nın 77. ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 2 vd. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. 4857 sayılı Yasa’nın 77. maddesi; “İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağ-lanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri nok-sansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar...” düzenlemesini içermektedir.  ......

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; sigortalının davalı işyerinde şoför olarak çalıştığı, 25.04.2007 tarihinde A...’ın B... şehrinde gümrükte yük boşaltmayı beklerken araç içinde kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü anlaşılmaktadır. Mahkemece öncelikle, sigortalının tüm tedavi evrakları ilgili yerlerden getirtilerek, tazminat dosyası araştırılarak, zararlandırıcı olayının ne şekilde oluştuğu, dosya içeriğindeki tüm delillerle birlikte takdir olunarak, kabul edilen maddi olgular doğrultusunda, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman olan bir kardiyoloğun da yer alacağı bilirkişi heye-tinden oluşa uygun kusur raporu aldıktan sonra, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetsiz bulunmuştur.

10.H.D. 2016/8305 E., 2016/10143 K.

Dava, iş kazası tespiti istemine ilişkindir.Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı Kurum vekili, G... Gıda Tarım Tek. Pet. Ürün. Paz. San. Tic. Ltd. Şti, Y... Makina San. ve Tic. Ltd. Şti, F... Tekstil San. Tic. Ltd. Şti, D... Gıda Dağ. Paz. Ltd. Şti. vekili ile P... Kimya San. Tic. Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dava, davacıların murisi M... K...’nın 09.09.2006 tarihinde bekçi kulübesinde kalp krizi geçirip vefat etmesi olayının iş kazası olduğunun tespiti istemine ilişkin olup, Mahkemece, davacıların murisi M... K...’nın 09/09/2006 tarihinde P... K... depolarında gece bekcisi olarak çalıştığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybet-tiği, ölüm olayının 5510 sayılı Yasa’nın 13/a maddesinde tarif edilen nitelikte iş kazası olduğunun tespitine karar verilmiştir.

Bekletici sorun (mesele-i müstehire), görülmekte olan bir davayı doğrudan ilgilendiren bir konunun derdest başka bir davada görülmesi halinde, davanın karara bağlanması için o dava sonucu-nun beklenmesi zorunluluğu veya gereğini ifade eder.01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “bekletici sorun” başlıklı 165. maddesine göre, “bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece, o davanın sonuç-lanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletile-bilir.” hükmünü içermektedir.

Buna göre, hizmet tespiti davası olan İş Mahkemesi’nin .../... Esas ve .../... Karar sayılı dava dosyasının eldeki davayı etkiyeceği açık olup, akıbeti belirsiz olduğundan, akıbeti araştırılarak, bekletici mesele yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, temyiz eden davalı Kurum ve davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bo-zulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem hâlinde temyiz eden davalılara iadesine, 20.6.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

10.H.D. 2015/1788 E., 2016/8651 K.

Dava, iş kazasının tespiti ile ölüm geliri bağlanmasına yönelik talebi reddeden kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.Mahkeme, ilamda belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar vermiştir.Hükmün, davalılardan Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davacının eşinin, davalıya ait işyerinde döşeme ustası olarak çalışırken 11.05.2013 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğinden bahisle, meydana gelen olayın iş kazası olduğunun tespiti ile ölüm geliri bağlanmasına yönelik talebi reddeden kurum işleminin iptali talep edilmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Kurum vekilinin, sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesinin (2). fıkrasında “hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir”, hükmü öngörülmüş olup, anılan hükme aykırı olarak, kararda ölüm gelirinin başlangıç tarihi gösterilmeksizin, infazda tereddüt oluşturacak şekilde sadece “ölüm gelirinin bağlanma talebinin reddine dair işlemin iptaline” karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ne var ki; bu hususun düzeltilmesi, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hüküm bozulmamalı, 6217 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen geçici 3’üncü madde atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438’inci maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Hüküm fıkrasının “Davalı ...’nun ölüm geliri bağlanması talebinin reddine dair işlemin İPTALİNE” ibaresi ile biten bentten sonra gelmek üzere yeni bir bent olarak ‘‘Davacıya 01.06.2013 tarihinden itibaren ölüm geliri bağlanması gerektiğinin TESPİTİNE” ibaresinin yazılmasına ve kararın bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 26.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : İş Kazası Meslek Hastalığı Uygulaması & İhtilafları ile Çözüm Yolları, 9786058269675 - İstanbul Ticaret Odası Gazetesi, 2014

 

İSG Bilgi Bankası

İSG Bilgi Bankası