İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Hakkında
06-03-2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Hakkında

İş sağlığı ve güvenliği alanında karar destek sistemi için İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) geliştirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) geliştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile iş güvenliği alanında işyerlerinden edinilecek ve hali hazırda mevcut verilerin ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine katkı verilecektir. İBYS’nin etkin kullanımı ile işyerlerinin sektörel ve bölgesel farklılıklarının gözetilerek önlemlerin önceliklendirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu sistem aracılığı ile 6331 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir." hükmüne dayanarak sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatılmıştır.

Sürece ilişkin usul ve esasları belirleyen 2018-1 sayılı Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

HİZMET ALAN İŞVEREN NE YAPMALI
İş Güvenliği Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İBYS yazılımı almakla yükümlü değillerdir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimlerce yetkili bir yazılımın kullanılmakta olduğunun işverenlerce teyit edilmesi önem arz etmektedir.

GÖREVLENDİRME YAPAN İŞVEREN NE YAPMALI
İş Güvenliği Hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün çalışan personel arasından uygun nitelikte kişinin görevlendirmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda işverenin görevlendirdiği kişilerin 01.06.2018 tarihine kadar İBYS yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Hakkında

İŞ GÜVENLİĞİ PROFESYONELİ NE YAPMALI
Bireysel görevlendirilen profesyoneller ne yapmalı

İşyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli unvanlı kişiler işveren tarafından sağlanan İBYS yazılımını doğru ve etkin bir şekilde kullanmak ile yükümlüdür.

Bakanlıkça sahadan alınacak verilere ilişkin hazırlanan veri seti Versiyon-1 olarak yayımlanmıştır. Veri Seti İçeriği:

1- İşyeri Doğrulama
2- Çalışan Doğrulama
3- Çalışanların İSG Eğitim Bilgisi Bildirim
4- Çalışanların İSG Eğitim Bilgisi Sorgulama
olarak 4 temel kategorizasyonda ele alınmıştır.

YETKİLİ BİRİMLER NE YAPMALI
İşyerlerinde görevlendirme yaparak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan yetkili birimler, görevlendirdiği kişilerin kullanımına sunmak üzere 01.06.2018 tarihine kadar İBYS yazılımı almakla yükümlüdürler. Bununla birlikte; iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamında görevlendirdikleri kişilerin yazılımı doğru ve etkin bir şekilde kullanmakta olduğunun birim yetkililerince teyit edilmesi önem arz etmektedir.

Kazasız Günler Dileriz

İSG Akademi

İSG Akademi