İş Güvenliği Uzmanının Onaylı Deftere Yazması Yeterli midir?
26-04-2018

İş Güvenliği Uzmanının Onaylı Deftere Yazması Yeterli midir?

6331 Sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde sıkça tartışmalara maruz kalan bir konu İş Güvenliği Uzmanının Onaylı Deftere Yazması Yeterli midir?

İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi ‘nde oluşan dava sürecine dair Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2015/2717 E., 2016/489 K. Dosyalarına ilişkin karar metni ve detaylara aşağıda verilmiştir.

Buna göre; Kazanın meydana geldiği makine/teçhizat/ekipman ile ilgili eksikleri iş güvenliği uzmanı onaylı deftere yazdığı ve bunun işverene tebliğ edilmiş sayıldığı gerekçesi ile İş Güvenli Uzmanı tarafına düşen bir kusur bulunamamıştır. Burada önemli olan kısım iş güvenliği uzmanının kanunda açıkça belirtilen REHBERLİK görevinin öne çıkmasıdır. Saha uygulamalarında bu hususa önem verilmesine dair değerli profesyonellerin ehemmiyet göstermesi gerekmektedir.

Öte yandan; kendisine yazılı olarak tebliğ edilmiş olan eksiklikleri gidermeden çalışmaya devam eden işveren, kaza meydana geldiği için bilinçli taksir ile suçlanmıştır."İçtihat Metni" Tebliğname No : 12 – 2014/244784

Mahkemesi : İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 27/03/2014
Numarası : 2012/1154 – 2014/170

Suç : Taksirle öldürme, özel belgede sahtecilikTaksirle öldürme suçundan sanıklar A.. Ö.., K.. B.., A.. G.. ve A.. D..'un mahkumiyetlerine ilişkin hükümler ile sanık A.. D..'un özel belgede sahtecilik suçundan beraatine ilişkin hüküm sanıklar A.. Ö.. ve K.. B.. müdafii, sanık A.. D.. müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Sanık A.. D..'un özel belgede sahtecilik suçundan beraatine ilişkin hükmün temyiz incelemesinde;

Sanık hakkında yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, beraat kararının kanuna aykırı olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA,

2- Sanıklar A.. Ö.., K.. B.., A.. G.. ve A.. D.. hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesine gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanıklar A.. Ö.. ve K.. B.. müdafii, sanık A.. D.. müdafi ve katılanlar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Olay tarihinde, sanık A.. Ö..'in fabrika genel müdürü, sanık K.. B..'nın paketleme bölümü genel müdürü, sanık A.. D..'un iş güvenliği uzmanı, sanık A.. G..'ın ise makinaların bakım ve onarımından sorumlu olduğu Safe Spice Gıda Sterilizasyon Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nde paketleme bölümünde işçi olan ölenin değirmen bölümünden gelen baharatları çuvallara doldurduktan sonra dikiş makinesi ile çuvalların ağız kısmını dikerek çalıştığı esnada, tutma sapı izolesi kırık kısmı bantla sarılı olan, elektrik hattının bağlı olduğu panoda kaçak akım rölesi bulunmayan ve elektrik kablolarında topraklama sistemi olmayan dikiş makinasındaki kaçak elektrik akımına kapılarak öldüğü olayda; Sanık A.. Ö..'in şirketin genel müdürü olduğunu, makinalarla ilgili arızaların ilgili birim amirlerine yapıldığını, kendisinin bu konuda bilgilendirilmediğini, şirketin iş güvenliğinden sorumlu, iş güvenliği uzmanıolarak sanık Ayhan'ın görev yaptığını beyan ettiği, sanık K.. B..'nın, anılan şirkette paketleme müdürü olarak görev yaptığını, makinalardaki arızaların bakım ve onarımdan sorumlu kişilere bildirildiğini, elektrik sistemindeki aksaklıktan haberinin olmadığını beyan ettiği, sanık A.. D..'un, sözleşmeli iş güvenliği uzmanı olarak 01.01.2011 tarihinde anılan şirkette çalışmaya başladığını, işyerinde, çalışanların elektrik aksamından kaynaklanabilecek tehlikeleri tespit ettiğini ve işverene bu konular hakkında gerekli uyarılarda bulunduğunu beyan ettiği, sanık A.. G..'ın, fabrikadaki makinaların bakım ve onarımından sorumlu olduğunu, olaya konu dikiş makinası ile ilgili kendisine bir ihbarda bulunulmadığını, dikiş makinasına elektrik sağlanan panoda kaçak akım rölesinin olmadığını, olaydan sonra kaçak akım rölesinin taktırıldığını, olay tarihinde makinanın tutma sapının bantlarla sarılmış olduğunu gördüğünü, yapılan tamiratı kimin yaptığını bilmediğini beyan ettiği, tanık Selahattin Arda'nın beyanlarında ölen ile birlikte 6 aydır paketleme bölümünde çalıştıklarını, makinada elektrik kaçağı olduğunu ilgili müdürlere bildirdiğini, müdürlerin anılan makinanın arızalı olduğundan haberdar olduğunu söylediği, tanık İ.. T..'ün, değirmen bölümünde çalıştığını, ölen ve Selahattin Arda'nın çalıştığı makinanın sürekli arızalandığını, makinanın bulunduğu bölümde acil stop düğmesinin bulunduğunu ancak stop düğmesinin uzun zamandır bozuk olması nedeniyle makinanın üst katta bulunan düğmeden kapatıldığını beyan ettiği, tanık F.. A..'in beyanlarında, anılan fabrikanın hammade bölümünde ustabaşı olarak çalıştığını, olaydan sonra genel müdürün, şirket avukatı, iş güvenliği uzmanı ve elektrik mühendisi ile olaya konu makinayı incelediğini, fabrikada görevli olmayan elektrik mühendisinin, makinanın topraklama sisteminin olmadığını tespit ettiğini söylediğini, anılan şirkete ait dosyada mevcut onaylı iş yeri defterine, şirkette açık uçlu kabloların bulundurulmaması, ünitelerde bulunan elektrik panolarına kaçak akım rölesi takılması ile elektrik tesisat ve topraklama sistemlerinin yılda en az bir kez kontrol edilmesi gerektiği iş güvenliğini uzmanı sanık Ayhan tarafından yazıldığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Yönetmeliği'nin 7. maddesinin 4. fıkrasında, onaylı deftere yazılan tespit ve önerilerin işverene tebliğ edilmiş sayılacağının belirtilmesi karşısında;

1-Görev sorumluluğu kapsamında işyerindeki olaya konu aksaklıkları tespit eden ve iş yeri defterine maddeler halinde yazarak görev ve sorumluluğunu yerine getiren iş güvenliği uzmanı sanık A.. D..'a olay nedeniyle kusur izafe edilemeyeceği gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

2- İş güvenliği uzmanı tarafından, olay tarihinden önce, olaya konu eksikliklerin tespit edilerek onaylı işyeri defterine yazıldığı ve yönetmelik gereğince onaylı deftere yazılan önerilerin işverene teblig edilmiş sayılması ile tanık beyanlarından, olaya konu makinanın uzun zamandır arızalı olduğunun, bakım ve onarımının yapılmadan kullanılmasına devam edildiğinin anlaşılması karşısında; sanıklar K.. B.. ve A.. G.. hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu gözetilmeksizin hatalı değerlendirme sonucu bilinçli taksir nedeniyle cezada arttırım yapılmaması,

3- Fabrika genel müdürü sanık A.. Ö..'in, fabrikada çalışan işçi sayıları da nazara alınarak, fiili denetim sorumluluğunun olup olmadığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesinden sonra sanığın kusurunun bulunması halinde bilinçli taksir hükümleri de değerlendirilmek suretiyle hukuki durumunun belirlenmesi yerine eksik kovuşturmaya dayalı olarak taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, A.. Ö.. ve K.. B.. müdafii, sanık A.. D.. müdafi ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 18.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Okuma Tavsiyesi : Yeni İş Güvenliği Uzmanının Hizmet İçeriği

İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİ olarak saha uygulamalarında yaşanabilecek tüm sorunlara dair alanında uzman eğitmenler ile birlikte düzenlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Eğitimive/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Eğitimi etkinliklerimize hemen kayıt olabilirsiniz.

İSG Akademi

İSG Akademi